911 Zakázaný deníček

On-line Filmy, které Vám televize nepustí, zprávy, které Vám noviny nesdělí...

Homepage

Jak se pečou zákony?

Svět je kontrolován tabákovými producenty, polorealita (?), nikoliv (!) skutečná globalisace!

Politika ovládaná tabákovou loby, polorealita, nebo skutečná globalisace?

motto: Kdo a proč řekl, že Kouření může zabíjet?

Jak je možné, aby státní orgán dozoru zdraví obyvatel, ministerstvo zdravotnictví, dovolil písemnou deklarací na obalech výrobků (drog) soukromé firmě zabíjet občany státu, jejichž zdraví má  naopak chránit? Tento výhružný, zcela iracionální nápis není ve skutečnosti ničím jiným, než právní garancí zločinného jednání, zabíjení lidí. Je to státem deklarovaná podpora trestného činu zabití, v tomto konkrétním případu úmyslného, tedy vraždy. Jako právní argument zamezuje navíc rovnému postavení poškozeného kuřáka, či pozůstalých v soudních přích o náhradu škody za poškozené zdraví, či úmrtí v důsledku kouření. Ministerstvo zdravotnictví tak zcela v rozporu s ústavou , která garantuje ochranu zdraví a života dítěte, poskytuje tabákovým producentům písemnou "povolenku" k zabíjení lidí, dnes hlavně dětí. Zároveň poskytuje samo proti sobě důkaz o tom, že smrtící účinky této drogy zná.  

Proč mají tabákové firmy v naší společnosti tak významné postavení a politickou ochranu

17.01.08 - Aktualizace 
V zápatí doplněno o vyjádření k textu této studie od pana
Prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, DrSc. , předsedy Ligy proti rakovině Praha

Kdo píše zákony?

  Svět prý vedou politici, tak, abychom se všichni měli dobře. Položme si několik dotěrných otázek, na to, abychom zlikvidovali mýtus zvaný politika a nazvali politický systém pravým jménem, budou stačit dvě.

Co je to ekonomie? Jakou úlohu ve státní správě hraje tabákový průmysl?

  Hybnou silou politiky je prý ekonomika, hlavním ukazatelem úspěšnosti ekonomiky je zase HDP – takzvaný hrubý domácí produkt, kterým se dnes pyšní zejména Čína, kde pracují opravdu všichni, nejčastěji děti, dospělí dokonce mají ubytovny hned u zaměstnání, aby mohli plnit HDP. Otázka tedy zní, co je to ten slavný ukazatel HDP?

  No vida, ukazatel, kterým se zaklínají ekonomové, ale i některá televizní „zpravodajství“ je mýtus, jsou to tři slova, která nemají jakýkoliv jiný účel než odvádět pozornost od skutečnosti, že ekonomika není věda, ani jakákoliv jiná racionální disciplína, ale velmi kreativní systém demagogické propagandy, který nám „prostým“ lidem sugestivně vysvětluje, jak se máme dobře, když jsme v nuceném otroctví světové „elity“. (Stručná informace o "ekonomii" - Edward Griffin "Nejdůležitější finanční lekce vašeho života" v čj zde

Důkazy?

  Zřejmé. Hrubý domácí produkt není ukazatelem ničeho a navíc je fiktivní. Jak to? Tento zcela protismyslný důkaz úspěšnosti ekonomiky totiž není nic jiného, než součet nákladů státu na cokoliv. Pokud vyrábíte zbraně, zvyšujete HDP, pokud zabíjíte lidi, zvyšujete HDP hned na dvakrát, ať už to děláte nehodami, požáry, jednak náklady zdravotními, jednak náklady na obnovu zničeného, jednak náklady na výrobu čehokoliv. 

HDP zvyšují PR agentury, pěstování tabáku, stejně jako pšenice, výroba zbraní, stejně jako fiktivní hypotéční systém. HDP nemá jedinou (!) odečitatelnou položku, která by umožnila rozlišit mezi státními náklady na prosperitu občanů, životního prostředí - a na jejich likvidaci! HDP také nemá jakékoliv (!) a ze své podstaty ani nemůže mít vnitřní ani vnější kontrolní prvky, které by prokázaly, že tedy náklady státu na všechno jsou vyjádřeny pravdivě. Tedy HDP je číslo, které neříká o ničem nic, jen vyjadřuje údajné státní náklady na cokoliv!

  Politicko ekonomická propaganda jde ale ještě dál. Už nám totiž ani nepřijde divné, že v řeči „vědy“ ekonomiky jsme my, občané vedeni jako lidské zdroje (!), či jednoduše pracovní síla! Podle ekonomů a politiků jsme tedy lidskými zdroji, pracovními silami. Bude to jistě pěkné, až budou projevy politiků a ekonomů konečně začínat vřelým přivítáním: "Zdravíme pracovní síly a lidské zdroje!"

A my na to: "Hurá, zdravíme nepracovní síly a nelidské zdroje," a vytáhneme mávátka...   

Komu slouží lidské zdroje a pracovní síly?

  Druhou, závěrečnou odpovědí, která zcela zboří mýtus „státu“ jako politického vedení komunity, natož ve prospěch občanů, je tabákový průmysl. Sám jsem na tabáku závislý, ale to mi nebránilo se zkusit postavit za děti, které tuto, k dětskému užívání jedinou legální (!) drogu, čím dále, tím více konzumují.

  Otázka zní: „Co o tabákových směsích a jejich distributorech víme?“

  Tabákové výrobky obsahují asi 4 000 popsaných chemických a pevných látek, často jedů, mutagenů, radioaktivních látek, psychotropních látek, ale ani to nestačí. Tabákoví výrobci přidávají do tabáku ještě takzvaná aditiva, tedy látky chemické, uměle do tabáku dodávané. Jsou jich stovky, ale nikdo ze spotřebitelů o nich nemá jedinou informaci.

  V této věci je zvláštní a nevysvětlitelné (!), že politické reprezentace, které mají ve všech základních deklaracích, včetně ústavy právo dítěte na zdravý život nadřazeno i náboženské svobodě, celý politický, zákonný systém podřizují ochraně tabákových výrobků na úrovni potraviny. (V naší zemi máme dokonce precedent, kdy skupině Svědků Jehovových bylo rozhodnutím Ústavního soudu omezeno rodičovské právo, když odmítala krevní transfuze a upřednostňovala léčbu svých dětí nekrevními deriváty, které dnes už medicína používá, vida ústava zafungovala a rodičovská práva byla omezena.)  

Nález ústavního soudu ze dne 20. srpna 2004 (III. ÚS 459/03) - zdůvodnění: „Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní!" ...Konec citace výnosu.

Pokud je tedy ochrana zdraví a života dítěte relevantním důvodem dokonce pro omezení rodičovského práva, není snad také důvodem k ochraně dětí před tabákovými drogami?

V tomto případě nejsou zdraví a prosperita dětí zakotvené v ústavě - nadřazeny prosperitě drogového obchodu tabákových koncernů vůči dětem?

Vše nasvědčuje tomu, že pro politiky je tabákový průmysl takový táta i máma dohromady, proč mu nesvěřit do péče hned nás všechny a navíc mu udělit povolenku na zabíjení lidí - ministerstvem zdravotnictví! 

Český stát dotuje soukromé tabákové firmy podle otevřeného dopisu (zde) vědecké komise České lékařské komory čtyřmi desítkami miliard korun ročně, což je dokladovatelná roční ztráta státního rozpočtu ze zdravotních a sociálních důsledků škodlivosti užívání tabákových drog.

  Tabákové drogy jsou vědecky detailně popsány jako hlavní samostatná příčina úmrtnosti lidí, jako tvůrce či spolutvůrce bezpočtu fatálních onemocnění, ale vida, jsou zároveň také jedinou legální drogou určenou dětem bez věkového omezení!

  Proč politici, kteří údajně obhospodařují naše zdraví, zdraví našich dětí ponechali jako jedinou dětskou legální drogu právě tabák, tedy drogu, která je nejvýše nečistá, neefektivní, kdy kvůli převážně závislosti na nikotinu dýchají děti tisíce chemikálií, dehet, dětský kuřák získá z tabáku týdně tolik radioaktivity, mimo další „radosti“, jako kdyby chodil dvakrát týdně na RTG plic! (Detailní informace lékařů zde.)

  To ale nestačí. Pod svícnem je opravdu veliká tma. Politici neuvedli psychotropní a vysoce návykový nikotin mezi návykové látky, na seznam který je součástí příloh k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, prostě jej v ČR omilostnili, neuznali tak jeho vědecky řádně popsané vlastnosti. (informace zde)

  To ale také nestačí, tabákový průmysl vychovává nejen české děti ve spolupráci s ministerstvem školství, ale také lékaře, dotuje film, kulturu a snad veškerou dobročinnost, (příklad zde) . Stejný tabákový průmysl, který denně získá do návyku na tabáku ve světě 84 000 dětí a mladistvých (ověření zde), v ČR je to přepočtem nejméně 140 českých dětí a mladistvých denně, kteří nerozlučně svážou svůj život s touto drogou. (Jak moc bychom si všichni ulevili, kdyby se tabákoví producenti a nikoliv kuřáci dočkali omezení, aby nemohli náborovat do závislosti na tabáku další a další děti.)

To ale také nestačí – Ministerstvo „zdravotnictví“ místo zamezení náboru nových dětských kuřáků zavádí nápisy „Kouření může zabíjet!“ na tabákové výrobky. Tento výhružný, iracionální nápis údajně chrání spotřebitele! V praxi ale chrání tabákové firmy a ministerstvo zdravotnictví tak umožňuje pokračování tohoto obchodu s nemocí a smrtí jako jediné.

  I vynikající právní zastoupení tabákových firem by totiž prohrálo soudní spory s poškozenými, či později pozůstalými obětí této drogy, pokud by nemohlo odkázat na ministerskou „povolenku“, tedy ony nápisy, které nikoliv kuřákům pomáhají, ale naopak je klamně (o složení a účincích tabákových drog není na obalu informace) „usvědčují“ - oběti, kuřáky - z toho že se zabíjí „vědomě“ (Jak se mohu pod vlivem drogy, která prokazatelně mění mé uvažování, vědomí, vědomě touto zabíjet?). 

Právnímu zastoupení tabákových firem by totiž nestačilo odkázat na "ministerské" nápisy, které na přebalech tabákových výrobků informují o některých nemocech z kouření, protože uvádí pouhý zlomek z chorob, které tabákové drogy "vyrábí". Klíčovým právním argumentem je právě nápis "Kouření může zabíjet". 

Tabákový průmysl, aby byl právně vyviněn ze všech důsledků, negativních účinků jeho drogy na lidský organismus, by musel spotřebitelům na obalu uvést všechny známé, byť i latentní účinky své drogy, jako to kupříkladu je povinen dokladovat průmysl farmaceutický u léčiv. 

Jenže tabákový průmysl ani technicky dnes už nemůže uvést na výrobku seznam všech prokázaných nemocí, které jeho droga působí, protože by musel dodávat s každou krabičkou tabákových drog obsáhlou publikaci, jakýsi almanach nemocí, shrnující dosud popsané negativní důsledky kouření, které jsou navíc díky práci mnoha vědců prakticky denně aktualizovány novými  důkazy. Tedy potřeboval takový právní text, který paušalizuje veškeré negativní důsledky kouření do jedné formulace, která se navíc bude "tvářit", že chrání poškozované spotřebitele a nikoliv profitující tabákové producenty.

Tudíž se muselo sáhnout k nejhanebnější větě, kterou kdy ministerstvo zdravotnictví vyneslo: Kouření může zabíjet, protože jedině ta obsahuje paušální popis, shrnující komplexně účinky výrobku, protože jedině (!) tak právní zastoupení obětí tabákového průmyslu nemá žádnou šanci vést při proti nepochopitelnému, protismyslnému ministerskému povolení zabíjet veřejnost pomocí tabákových drog, které je písemnou deklarací na přebalu tabákového výrobku.

Informace o tom, proč ministerstvo zdravotnictví místo řešení epidemie dětského kuřáctví, vystaví tabákovému průmyslu na obal jeho výrobku faktickou garanci právní nepostižitelnosti v neprospěch klamaných spotřebitelů, dnes nejvíce dětí (!), doposud chybí.

Výhradně tyto nápisy zamezují faktickému právnímu vyrovnání obětem tabákového průmyslu, či pozůstalým, stejně jako otevření mediální diskuse tohoto tabuizovaného tématu, které hrozilo, když ještě tato „ochranná“ opatření nebyla zavedena. Čímž tabákový průmysl neměl jediný (!) argument na svou obhajobu, při soudních přích o náhradu škody, protože na světě je více než 120 000, slovy stodvacettisíc vědeckých prací (informace zde), které popisují bezpočet negativních důsledků tabakismu a doposud ani jediná, která by popsala jediný klad užívání této drogy, jejího zdrcujícího nosiče, tabáku, papírků a dodávaných aditiv – chemikálií.

To ale také nestačí – Tabákové výrobky jsou navíc primární samostatnou příčinou požárů a manipulace s nimi také častou příčinou dopravních nehod, vida... Za jízdy autem ovšem kouřit můžete, telefonovat nikoliv, proč? Stejně jako cigarety koupíte díky neuvěřitelným výjimkám a protismyslným zákonům, které ochraňují nikoliv zdraví a prosperitu dětí, ale cigarety v každé prodejně potravin a nejen tam. Při tom, podle dosud známého obsahu tabákových drog by tyto vyhnala z potravin první zemědělská a potravinářská inspekce, či Česká inspekce obchodní, ale na tabák „nemůže“, díky jeho politické ochraně, porušující nejen ústavu, ale i listinu základních lidských práv, práva dítěte na zdravý život.

Světe div se, politici ani dnes neřeší ochranu dětí před vstupem do této závislosti, ale celý svět jako jeden muž uzákoňuje povinné nové cigaretové papírky, které obsahují „retardéry“, tedy proužky na cigaretě, které ji uhasí, když by kuřák zemřel, nebo usnul. Z hlediska zdraví a dětí se opět nic neřeší.

  Zatímco politici posílají naše chemiky bojovat za „demokracii“ do celého světa, denně se na našich ulicích zplynovává více než půl milionu českých dětí tabákovými výrobky, stejné děti pak firma Philip Morris vychovává ve škole k lepšímu sociálnímu a právnímu cítění, pěkně ve spolupráci s ministerstvem školství a školní inspekcí, v naší zemi se tento globalizační projekt jmenuje „Dokážu to“ (ukázka zde).

  Takže ekonomika je podvod, politika je více než podvod, je to drogové dealerství a udržování tabákových impérií u moci, umělé nemocnosti, aby mohl prosperovat kdo?

Zatímco na tabákové drogy umírá ve světě denně nejméně 13 698 obětí (informace zde), na 1,3 miliardu nemocných, ministerstvo zdravotnictví statečně spřádá plány proti dnes tedy „ptačí“ chřipce, na kterou zemře denně 0,2 člověka (informace zde) ve světě na minimum nemocných a vždy katastrofálním způsobem vedení chovu. Nicméně na „ptačí chřipku“ jdou ve světě miliardy na kontroverzní vakcíny - (výnosy z nichž míří do nejvyšších pater politického systému), spřádají se na "latentní" neexistující pandemii ptačí chřipky plány, ale tabákovou skutečnou pandemii neřeší nikdo, ačkoliv už sama závislost na tabáku je podle mezinárodní klasifikace nemocí s diagnostickým číslem F17:2. Proč tento dvojí přístup?

  Zatímco prevence by nejen byla zadarmo a uspořila v důsledku biliony, tedy uzákoněná ochrana ještě nekouřících (!) dětí od klamavé reklamy tabákových koncernů a další přímo se nabízející opatření, které by podpořil také každý kuřák, neděje se tak.

  Zavádí se poplatky ve zdravotnictví a vida bojujeme proti „teroristům“, nyní je na řadě radar a kdo ho shodou okolností prosazuje v ČR?

Kdo se tak stará o bezpečnost nás všech (?) - ředitel tabákové firmy, která denně způsobí v ČR nejméně 50 úmrtí, desítky potratů, slepoty, infarktů, úmrtí novorozenců, která ani nepatří Čechům, tak tento pán bojuje za radar, který nás ochrání na zdraví, před teroristy!

K tomu jen dodám, že milion Čechů trpí z kouření rozedmou plic CHOPN (detailní informace lékařů zde), se kterou si vědci a lékaři neví rady. Tento fakt hlavní hygienik zamlčuje ve svých zprávách o respiračních chorobách, stejně jako rychle bylo staženo z pořadu dne takzvané snímkování ze štítu – tedy povinné RTG plic, proč?

Protože každý druhý člověk je podle tabákového průmyslu, ale i politiků duch, který nemá pozemské tělo!

Pojďme k nejfantastičtější informaci, kterou kdy vědecká a lékařská obec, stejně jako veřejnost byla donucena přijmout. Totiž tabákoví producenti nám svým "vzdělávacím", mediálním vlivem doslova vepsali do podvědomí, že tabáku podlehne jen (!) každý druhý kuřák!

Ano, tabák prý zabije jen každého druhého z nás kuřáků. V praxi to ale znamená, že nejméně každý druhý člověk nemá materiální tělo (?), které ale vědci připisují všem. Tedy nepodléhá děsivému vlivu tisíců mutageních látek, kouři, dehtu, radioaktivním látkám, které ovšem každý, (nikoliv každý druhý), kuřák kouří!“

Připomeňme i další zcela iracionální informaci, že kouření zkracuje život o tolik a tolik let! Také tomu věříme? Vždyť tabák zabíjí ještě nenarozené děti, působí potraty, alergie, bezpočet tělesných a duševních chorob, které mají zcela rozdílný průběh a často letitý velmi útrpný průběh, kdy už o kvalitě života ani nelze hovořit – pacienti se modlí za smrt vzhledem k utrpení z nemocí – uzákoníme jim euthanasii, nebo by bylo lepší se věnovat příčině – tabákovým producentům?

Kdopak to tak pěkně paušalizuje tabák a dále mate veřejnost prohlášeními, že tabák zkracuje život o 15 let, někdy se uvádí také 13, nebo 12 let, přesně   v duchu této psychomanipulace: „Nebojte se, no tak umřete místo v 85 letech v 70! Což by ani nebyl takový trest! To pro mnoho z nás v tomto světě "spravovaném" politiky může být naopak pobídkou ke kouření.

Ale ono to tak není, jen nemoc rozhodne, kdy jí podlehnete ať už pasivní nebo aktivní kuřáci, nikoliv klamný, nesmyslný paušalizační text tabákových propagandistů o „paušálním“ zkrácení věku, který zcela opomíjí skutečná fakta, ale také prožívané utrpení a psychickou újmu obětí tabáku.

Vraťme se ještě k tomu, že kouření údajně podlehne jen každý druhý kuřák.

V současné době ale není popsáno a klasifikováno jiné tělo, než které máme snad (?) všichni a to podléhá působení tabákových směsí naprosto bez výjimky, byť s individuální sensitivitou – tedy rozdílným časem, kdy selže imunitní subsystém, či proběhne takové tkáňové poškození, které zapříčiní smrt.

Opravdu ta nehorázná svinstva která v tabáku dýcháme, pracují vůči naším tělům selektivně, jako jakýsi přenosný „sebeočistec“, kdy se droga sama rozhodně, koho zabije a koho ne?

Proč se ale o obsah tabákových drog největšího patologizátoru DNA (ročně se ve světě vykouří 16 miliard cigaret, často z velmi podivných dílen, kde už vůbec nikdo nesleduje co do tabákových směsí falzifikátoři dávají !), největšího znečišťovatele ovzduší, nikdo důsledně nezajímá?

Snad také proto, že do ČR se dováží neuvěřitelné množství takzvaného technického tabáku, tedy tabáku na vykuřování skleníků. Tabák, pro svou účinnou složku nikotin, se používá k ošetření rostlin od škůdců, ale naše děti, přece škůdci nejsou?

Proč politici dováží tuny tohoto tabáku, který má nižší celní zatížení, když se u nás k vykuřování rostlin prakticky nepoužívá?

Politické strany provádí tvrdě a geniálně organizovaný drogový obchod

Zatímco nás tady tabákoví producenti vychovávají, dělají dobročinnost, vzdělávají, řídi politiku, jejich droga je jedinou legální nejen na českém trhu!

Ono se lze zeptat, kdo by asi užíval tabák, pokud by mohl užívat legálně drogy čisté? Které by si navíc mohl doma vypěstovat, nebo vyrobit, čímž by byl sám nucen prostudovat veškeré informace o jejich účincích, aby zvolil tu správnou, ať už pro léčbu, či změněný stav myslí, (čímž v žádném případě k tomu nenabádám a jsem odpůrcem sebeničení jakýmikoliv drogami, které nepředepíše, či v případě přírodních nedoporučí vzdělaný lékař).  

A nebo ještě přesněji, kdo by užíval tabák (?), tedy drogu nahrazující skutečnost iluzemi, drogu obětní, kdyby mohl žít v komunitě vedené rozumností a nikoliv drogovými dealery, kdyby mohl žít v komunitě vedené vztahem k přírodě a rodině a nikoliv pod zdrcujícími zákony tabákových producentů, kteří v důsledku každého chtějí usvědčit z nemoci, či "nezákonnosti". Zapomínají na to, že jsou to ale oni, kdo právě ovládnutím zákonodárství vytváří zdrcující, nepřirozený tlak, systém, který člověka může k droze přivést, potom už stačí všechny ostatní drogy - mimo tabáku prohlásit za nelegální a tabakismus, služba majority - občanů, minoritě - politikům a jejich soukromým tužbám a potřebám je jedinou dovolenou vírou.

Zde se musíme sklonit vítězi světové snahy o globalizaci - Tabáku – Nicotiana Tabacum

Jak je vůbec možné přinutit někoho, aby místo vzduchu, kyslíku dýchal sebezplynovací směs, tabák? Představme si, že by nějaké dítě napadlo si usušit rostlinu, zabalit ji do papírku a kouřit?

To je absurdní představa, nenapadlo by to ani dospělého, ani dítě, samozřejmě. Jak ale děti donutit kouřit, když první zkušenosti s cigaretou jsou zdrcující a tělo člověka reaguje útrpnými varovnými příznaky, zvracením, motáním hlavy, křečí, ale také dalšími příznaky.

Proč je děti překonají?

Z lásky k rodičům (?), když dnes začínají kouřit už v osmi, devíti letech? Stejně jako se snižuje věk pubertální.

Nikoliv, děti se naopak v pubertálním období vůči rodičům vymezují. Do závislosti na tabáku vstoupí, protože celý (!) filmový a televizní průmysl je nonstop velmi účinná reklama, instruktáž ke kouření, kterou nevyvažují informace o důsledcích této závislosti. Když už nastoupí nějaká ta kampaň, tak je protismyslně cílena proti obětem, kuřákům, které omezuje, šikanuje, ale distributor tabáku jako by vůbec neexistoval!

Podívejte se na filmové detektivy – honí zlé drogové dealery a v puse mají co, cigarety, ať už jsou to ženy, či muži, tabák představují jako známku úspěšnosti, prosperity od kariérní až po sexuální. Ve filmu se kouří na palubě kosmických lodí, v komixech, kreslených filmech, hulí Rumcajs a pozor (!) i Pepek námořník, propagující údajně špenát, kouří všichni, kouří čím dále tím více dětí. 

Jako příklad uvádíme dospělou a dětskou verzi jedné a téže filmové postavy. Její příběhy jsou stejně krásné, jako je zdrcující skutečná úloha reklamní postavičky Lucky Luke - zisk nové oběti pro drogovou závislost a nemoc. Můžeme se jen domnívat, proč si kreslíř dětské obdoby "Marlboromuže" Maurice De Bevere (zde) zvolil umělecký pseudonym Morris!

A nenechme se mýlit ani dalšími klamy, kupříkladu "informací", že film už cigaretu tolik nepodbízí, jako při počátcích kinematografie. Vědci popsali současnou agresivitu tabákové reklamy Hollywoodskými filmovými studii jako nejúčinnější za posledních 50 let, navíc cílenou na děti. Spotřeba tabáku dětmi a nárůst českých dětských kuřáků je za posledních šest let na dvojnásobku!

V úvahu vezměme i fakt, že tabák způsobuje "vize", tedy mnoho lidí, kteří neumí s touto drogou pracovat, (zatímco droga s námi velmi dobře), je přenáší v podobě příběhů na filmové plátno, ale také do dalších "uměleckých" směrů a svou drogu, která je svým způsobem živí, si také v těchto příbězích většinou nevědomě obhajují. Tabákové drogy se tak spolu s násilnou, vnucenou integrací do lidské společnosti už propagují také samy, pomocí mysli hostitele.

Lidstvo pokořila jednoletá bylinka, nejčastěji Nicotiana tabacum (zde), určená navíc pro hubení škůdců.

I dnes je možnost situaci změnit. Výhradně ale od samotného distributora této drogové závislosti, velkých filmových studií, či vynucením obsáhlé veřejnoprávní mediální revize filmové "reality" (naše děti, budoucnost, by nám za to stát měla), klamavé reklamy, umělého zavádění nemoci. Ve hře však je tak velká moc nad celými komunitami, tak velké peníze, že zatím není ani náznak toho, že by se tak stalo.

Pokud by se filmová studia rozhodla, či byla donucena ukázat pravdivou tvář tabáku, změna by byla velmi razantní. Nedefilovat filmem ony krásné, svůdné dívky, či šarmantní detektivy a dobrodruhy s cigaretou, nebo doutníkem, ale naopak ukázat skutečný obraz stavu zdraví společnosti a jejího řízení. Neděje se tak!

Někteří vědci se zřejmě oprávněně domnívají, že tabákové drogy způsobují velmi silnou skupinovou iluzi, kdy permanentní stav intoxikace, změněného vědomí skutečně působí na uživatele drogy až obdivuhodně synchronně, tedy stávají se podobnými ve svých argumentech, způsobu hovoru a hlavně v základním projevu oběti tabáku - nevnímání skutečnosti, reálného prostředí ve kterém se pohybujeme, jako výchozího bodu o který bychom měli pečovat.

Místo ochrany zdraví dětí, přírody jsme se tedy rozhodli chránit autorská práva distributorů filmové reklamy, potažmo jednoleté bylinky, která fascinujícím způsobem řídí politickou mašinérii současného světa, stejně jako umění, vzdělávání. 

Je to velmi paradoxní situace, kdy scénárista pomocí "inspirace", kterou mu poskytuje jeho tabáková droga píše příběh, často o boji "dobra se zlem", kupříkladu o kriminalizaci ostatních, čistých drog, - (kdo by kouřil tabák, kdyby jeho politická správa nekriminalizovala prakticky všechny drogy ostatní?) a sám se zabíjí právě tabákem. 

Tabákem, který v prvé řadě mu zabraňuje vnímat, že zatímco jsme tak uchváceni zfilmovanými, či sepsanými povídkami tabákové "skutečnosti", iluzemi, tak mizí ta opravdová skutečnost, protože právě pod vlivem tabákových drog dochází k ignorování skutečnosti, skutečných potřeb lidí, ale i přírody!

Proč? 

Závislost na tabáku je silnější než u heroinových drog, je silnější než pud sebezáchovy (!), navíc iniciační rituál, kdy se děti přesně podle svých filmových, televizních hrdinů přeučují ze vzduchu na vdechování tabákových zplodin provází velmi nepříjemné vstupní, varovné příznaky, které by bez filmové podpory tabákovému průmyslu dítě od vstupu do této závislosti odradily... 

Proč jedinou snahou politické reprezentace je udržet tabák u dětí i dospělých, čemuž se přizpůsobuje celá legislativa? 

Vždyť je to v rozporu se vší deklarací politiky, se všemi pravidly, tabák je dokonce spravován spolu s potravinami v jedné rozpočtové kapitole!

Stejně jako Pepek námořník v jedné ruce špenát a v druhé dýmku, stejně tak to dnes dělají modelky – doporučují zdravou výživu a kouří jednu od druhé. Pojďme se ptát dále?

Proč tedy zdravě jíst a žít obecně, když celé lidstvo je prosycené, skutečně měněné tabákovými drogami? Má cenu si čistit zuby, jít na procházku, když kouřím, dusím se, nemohu do schodů, kašlu, buď mám drogou změněné vědomí, kdy reálná ohrožení nevnímám a dočasně si možná i libuji, jak že mi to (pálí), jak pěkně ta cigareta "uklidňuje", nebo často naopak zvýšenou sensitivitu, kdy se bojím celé škály smrtících nemocí, zatímco přítomnost drogy je díky absolutnímu tabu o skutečném pozadí tabákového podnikání, zatlačena do kuřákova podvědomí, není toto skutečná schiozefrenie? Ale potom čí?

Samozřejmě je to schizofrenie státu, který tvrdí ústy politiků, že se o nás stará, ať pracujeme pro hodnoty "nás" všech a přitom podporuje, našimi penězi, prací dotuje tabákové producenty, chrání výlučné postavení jejich drog, chrání cigarety, místo zdravého vývoje a zdraví dětí, jak je to možné?

Vzpomeňme jen film. Devět z deseti filmů, (detailní informace vědců a filmové dokumenty zdarma ke stažení zde), včetně dětských, jsou prokazatelně podle obsáhlého vědeckého výzkumu reklamou a instruktáží ke kouření dětí i dospělých.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí?

Proč tedy státy vynakládají miliardy na zdravotnictví a zároveň dotují, chrání tabákové průmyslníky a cigarety přímo ve svém středu, protekcí, protismyslnými zákony přímo na míru tabákovým drogám?

 Odpovědí je vnucená víra - manipulace!

Můžeme buď věřit ve skutečnost, nebo jsme donuceni věřit v iluzi, snít mezi tím co si distributoři tabáku a filmové hvězdy užívají za nás skutečnost – to je ale výrazný nepoměr.

Ekonomie není věda, je to víra, sekta jako každá jiná, stejně tak politické strany jsou náboženské sekty jako každé jiné, člověk se rodí v touze po víře, pokud mu skutečnost zdeformujeme vnucovanou iluzí, stane se věřícím smrtícího politického systému.

Rodíme se opravdu jako děti, které napodobují a hledají, u mnoha z nás to zůstane potlačené či nepotlačené až do dospělosti.

Nejfanatičtěji projevujeme víru ve filmové iluze. Zatmí se sál a sejdou se lidé, na plátně se odehrává sen, nádherný film, plný příběhu i pěkné přírody, podle filmu či televize si ostatně vybírá budoucí „profesi“ většina z nás. Ten film se přenesl do každého obýváků, kde televize má rituální místo od svého vzniku. Někdo to věděl…

Je fascinující, když v náznacích hledání pravdy o tabáku, které tabákem vlastněná média zatím ignorují, odpovídají scénáristé filmů na dotaz proč propagují tabák a instruují kouření, navíc klamem – ukazují zdravé, spokojené kuřáky, nikoliv rozložené skutečné, na těle i na duchu…

Odpověď vlastníků filmových studií zní:

Film prý reflektuje realitu. Jenže to je prokazatelný klam. Nebyla tady nejprve miliarda kuřáků, ale tabákový – filmový průmysl, který nejprve naučil kouřit své hvězdy, charismatické, atraktivní lidi, těm dal do úst cigarety jako zcela nutnou podmínku pro obdržení role! Možná si vzpomenete, že se tradují historky jak se herci učili kouřit, ve filmu a na divadle, jak se naše "hvězdy" učily šlukovat, aby to bylo věrohodné! Dnes už to umí dobře!

Kdyby filmoví producenti skutečně reflektovali realitu, tedy představili cigaretu nikoliv jako partnera, ale jako příčinu největší smrtící pandemie v lidské historii, kolik z nás by teď kouřilo? Film má neuvěřitelnou moc nad lidmi, kolik z nás by kouřilo, kdyby film ukazoval cigaretu jako prostředek k instalaci nemoci, závislosti a bezpočtu utrpení?  

Jenže fantazie a skutečnost nejsou dobré kamarádky, iluzí je opravdu filmová reklama, nikoliv skutečnost!

Když tabákový, filmový průmysl naučil kouřit muže, řešil jak naučí kouřit ženy, pomohla psychoanalýza a psychomanipulace, reklama. (Unikátní filmový dokument BBC Happiness Machines zde.) Později a po dnes to samé platí pro naše děti.

Tedy film buď reflektuje realitu s předstihem (?), nebo ji tvoří a to do té míry, že po celém světě bezchybně rozsévá základní globalizační prvek, tabákové drogy, které vytvoří nejsilnější známý návyk, silnější než pud sebezáchovy a poptávku, která později přivede do toho, kterého státu skutečného vládce lidí, tabákový průmysl, který zotročí a pokoří tamní zákony, protože aby mohl prosperovat, musí ovládat celé zákonodárství.

Proč?

Pokud pronášíte komunitou smrtící, invalidizující drogu cigarety, navíc ve stejné účetní položce s potravinami (!), tak, pokud navíc chcete takto ničivou drogu udržet jako jedinou legální, musíte ovládat celou legislativu, včetně lékařských „ochranných“ orgánů a všech těch inspekcí, které by jinak zcela jistě neponechaly tabákové drogy v potravinách, nepodporovaly tabákové producenty, nenechaly se od nich vzdělávat, vzdělávat své děti. Musíte ovládnout státosprávu, kulturu a co nejhůře mysl.  

Jinak to prostě nejde.

No a pokud ve správný čas takto ovládnete celou politiku, zdravotnictví a chod státu, potom můžete měnit hygienické, zdravotní normy a vše co potřebujete, abyste pronesli další hračky lidem, jako třeba radary, mobilní komunikace u kterých jsou také jasně popsaná zdravotní rizika, jenže neděje se nic. Jen v ČR se snižovala norma pro dovolené vyzařování od roku 1990 několikrát, přesně podle potřeb mobilních operátorů a koho?

Někoho, kdo nám krade náš svět přímo před očima. Zatímco se hádáme mezi sebou, pereme, tak jen odvádí pozornost od skutečné činnosti politického systému tohoto světa.

Tabák je výrazně halucinační droga, proto jej užívali dříve jen šamani, navíc přírodní (!), kteří uměli s vizemi i tabákem pracovat, obětovali se té droze pro svou komunitu, jenže my kouříme už snad všichni, proč? Protože aby nám někdo mohl ukrást svět a ještě jsme si to sami odedřeli a platili, tak nás musí změnit, naše vnímání, naše geny, vše. To lze vynutit jen ovládnutím zákonodárného systému, který upravíte "na míru" tabákovým podnikatelům a participujícím firmám.

A daří se

Podívejte na filmové hvězdy, mohu Vás 100% ujistit, že mají jedno společné, účast na propagaci, instalaci  tabákových výrobků do společnosti.

Tedy nemoci a smrti našich dětí, přičemž ale ty kouřící děti nás nezajímají, ale ty hvězdy ano, ty jsou středem obdivu a napodobování, plní stránky novin a obrazovky televizí, plátna kin!

Pracují už vědomě, vždyť jen zdravotní rada Kalifornie spolu s mnoha organizacemi uspořádal v roce 2007 velkou petiční akci (video dokumentace zde), kdy statisíce mladých lidí obeslalo filmová studia s prosbou, ať nepropagují kouření ve filmech.

Neodpovědělo jediné studio, jediná hvězda, pouze asistentka Julie Roberts pohrozila dětem soudem, pokud jí budou dopisy „otravovat“.

 A tak dále a velmi úspěšně nám tabákové drogy a jejich filmoví distributoři podsouvají, že život je sen a sen je život.

Mizí doteky, láska, mizí spontánnost, vše se velmi zrychluje, pod tlakem tabákových zákonů, které nás musí dokonale pokořit, ale když přijede nějaká ta filmová hvězda na festival, je tam každý kdo může a nikdo už nevnímáme, protože bychom si museli vzpomenout, jak dobrák Pytlík "Frodo" chodil po festivalu před médii výhradně s nezapálenou cigaretou…. Jako všechny ty hvězdy, hvězdy umělého nebe, které nám berou to skutečné a velmi bezohledně. To nejsou náhody, vždyť Silvester Stalone byl nucen přiznat, že bere statisíce dolarů za propagování tabáku ve filmu a co pan Schwarzenneger? Statečný tělocvikář propaguje tabákový průmysl, který mu financuje volební kampaně, nejen filmy také, dokonce ve filmu 6. den jej propaguje jako vynikající afrodiziakum... (Více zde.)

Museli bychom si přiznat, že jsme sedli na lep jednoleté bylince, která na nás cizopasí neuvěřitelným způsobem a zcela nás zdrtila. Někdo chce, abychom neviděli jak se mění příroda, jak si parta lidí dělá svět takzvaně na míru.

Nepotřebují lidi pohybující se v realitě, potřebují otroky, kteří budou sedět u TV a filmu a hltat tabákové reklamy, potřebují takové televizní reportéry a politiky, kteří budou mluvit o všem možném i nemožném nebezpečí, jenom ten tabák jaksi vynechají.

To je skutečná globalizace!

Když tabákový průmysl vypravuje „humanitární“ pomoc do ještě nekolonizovaných krajin, tak rozhazuje po kamionech mezi přikrývky a oblečení, léky kartony cigaret i kusovky, ví, že později přijde do té země a bude jí „civilizovat“, je na to bezpočet svědectví.

Ve světě dnes nemá místo rozumnost, cit a Láska, svět je svazován zákony, které všemu zabraňují. Podle nich musíte do školy, podle nich musíte rodit, chodit na očkování, podle nich si kupujeme a podle nich jsme trestáni. Podle nich, když si dítě nahodí udici, aby zkusilo chytat ryby, dopouští se několika trestných činů a přestupků, když si u vody zapálí svou přenosnou plynovou komoru – cigaretu, kterou mu moc tohoto světa doslova vecpala do ruky, je vše v pořádku!

Podle tabákových zákonů už prakticky jediné, co se smí je kouřit (nedejte na ty zákazy omezující některé kuřácké prostory – nemají žádný vliv na závislost, ani na rekordní nárusty počtů kouřících dětí v čím dále, tím mladším věku), stejně jako je dalším klamem, že zdražení řeší drogovou závislost! 

To je zcela absurdní tvrzení, které lze přirovnat jen k tomu, kdyby Vám dealer heroinu zdražil dávku, abyste u něj přestali nakupovat a začali se léčit. Zdražení drogy nemá žádný terapeutický účinek, pouze velmi vysoké zdražení, u tabáku by muselo jít o stanásobky procent by mohlo vést k pokusu o léčbu, stávající zdražení je jen mírné snižování prodělku státu z této závislosti a jejích sociálních a zdravotních důsledků a zvýšení výdělku tabákových producentů.

Abyste mohli lidem ukrást svět, nesmí vnímat a ještě musí být omezeni zákony, které jim to ani nedovolí.

Musí být dokonale zabaveni, ale tu zábavu - reklamu si musí platit. Vezměte fakt, že když dnes okopírujete filmovou reklamu kouření – zvanou film, jste zločincem a můžete jít až na čtyři roky do vězení, vida, pokud s filmem prakticky nonstop náborujete děti do nejničivější popsané nemoci lidských dějin prostřednictvím kin, veřejnoprávních i soukromých televizí, jste umělci a dostanete dotace, ceny pozornost médií. Není to zvláštní?

Byli Američané na měsíci?  

(detailní informace v dokumentárním filmu zde)

Skoro by se až chtělo zeptat, je měsíc? Ale jak to souvisí s vládou tabákových impérií, Hollywoodu?

Stejní producenti, kteří vysílají do světa cigarety, vyslali i Američany na měsíc! Je zcela prokazatelné, že to, co někdo vydává za filmy a fotky z měsíce je také nikoliv reflexe reality, ale absolutní podvod, který nemá jedinou oporu ve skutečnosti, filmové scény jsou opět z ateliéru, nikoliv z měsíce a to nehovoříme o záhadném spojení modulu s Houstunem v době, kdy by technicky ještě nemělo být možné.

Je to stejné, jako když nám k 11. září 2001 předloží fakt, že jsou záznamy telefonátů obětí atentátu s rodinami, opět v době, kdy to technicky ještě nebylo možné a položme si otázku, kdo by je také nahrával, vždyť šlo o soukromé hovory, nikoliv o volání na linku 911. (Detailní informace a filmové dokumenty zde.)

911 To je magické číslo tabákových producentů. Právě takto Američané píší den, kdy se stala nejhorší zločinecká akce našich dějin. Stejně jako lžou „důkazy“ vyrobené Hollywoodskými mágy na zemi, aby „doložili“ pobyt na měsíci, stejně tak se mediálně „řešilo“ jedenácté září.

Pojďme hlouběji – v Událostech z 11. září je jeden fakt velmi zarážející – pomineme-li, že oficiální verze je neproveditelný klam, podobný asi tomu, že tabák zabíjí selektivně, tedy na jednoho chemie a plyny útočí a na druhého ne (?), tak vyzdvihněme jednu velmi zarážející událost.

Televizní „reportérka“ hlásila pád budovy č. 7, která byla řízenou demolicí zničena, aby se zabránilo dovyšetření burzovních podvodů, podvodů tabákové pobočky CIA a dalším, nicméně budova č.7 stála přímo v obraze za ní.

Případ 911 je důkazem toho, co si skutečná moc tabákových impérií může dovolit. Vsugerovat lidem naprosto přirozenou cestou nerealizovatelnou věc a rozpoutat další válku, válku o další tabákovou, nikoliv ropnou kolonii!

Celý svět je plně řízen tabákovými producenty, kteří výhradně jej globalizují, přes doposud marné pokusy některých organizací se ubránit, protože jejich politická moc už sahá daleko za distribuční práva a ochranu této drogy, mají moc absolutní.

Když se dnes rozhodnou, že zítra vyjde zákonem potřeba utratit všechny psy ve státě, jen se napíše scénář a zákon bude ve zrychleném řízení schválen. A budeme se divit, jak rychle se objeví záhadný virus "psí" chřipky, nebo jiná "důvodová" zpráva.

V této zprávě nenajdete věc, kterou byste mohli vyvrátit, přesto se budeme zdráhat ji přijmout. Protože popírá vše ostatní, co nám říká politika, ekonomika, umění, ale je pravdivá a těžko jí kdo zpochybní.

Zeptejme se politiků a hygieniků:

proč se tabákové drogy obchodují jako potravina, proč nikomu nevadí obrovský nárůst dětských kuřáků, proč filmový průmysl představuje cigaretu jako partnera pro život a ne pro nemoc a smrt? Proč státní rozpočet důsledky užívání této drogy, tedy tabákové koncerny nejen dotuje, ale i právně ochraňuje, navíc prostřednictvím ministerstva zdravotnictví (!), zeptejme se proč Kouření může zabíjet? Proč to tam ten hlavní hygienik píše, proč nehledá úspory v ochraně dětí před tabákovými impérii, ale v poplatcích za řešení nemocí, kterých ovšem třetinu nejméně zde vypracují právě tabákoví podnikatelé a ty dotujeme. Proč?

Zeptejme se sami sebe, proč o tabákových drogách nevíme vůbec nic, proč to není na krabičkách, proč není jediný plán na řešení prevence  tabákové pandemie, ale spousta na řešení neexistujících chorob, přitom by stačila jediná vyhláška a měla by oporu alespoň v Ústavě, stačil by týden práce úředníků ministerstva zdravotnictví tentokrát ale nikoliv na podporu nemoci, otroctví, umírání a smrti, ale k záchraně života ještě nekouřících dětí.

Denně jich začne kouřit v ČR nejméně 140 (!), dnes nejčastěji ve věku 9 – 12 let, aby upsali svůj život této droze o které nikdo neví, jaké látky obsahuje a proč jí politici tak bezchybně slouží, když jim mrzačí celý národ.

Zeptejme se už prosím

Kdybychom se totiž ptali, zjistili bychom, že to, co nám předkládají jako život je nemoc a smrt, že jsme nuceni přijímat iluze a hrát hrozné divadlo na prosperitu, zatímco Lásky, příroda, děti hynou pro pokusy a výdělky farmaceutických koncernů, pro nevědomí politiky, pro neúctu k životu. Kdybychom se totiž ptali, zjistili bychom, kdo vládne tomuto světu a kdo mu slouží, sloužíme jednoleté bylince, nejčastěji Nicotiana Tabacum, všichni, kuřáci i nekuřáci, vše ostatní je jen maskování této události, její důsledek.

Ptejme se prosím, potom zjistíme, že ve světě nic není jak se zdá, ale vše jak to Bůh stvořil, někdo chce, abychom ztratili pouta k životu a Lásce, aby si sám mohl později osídlit tuto planetu. Někdo otevírá cestu na zemi zcela jiné civilizaci, my sloužíme jako otroci.

Pohrouženi do služby pro vlastní poničení a zmar. Zeptá se někdo, jak to je s tím tabákem, prosím?

Těch co říkají, že chrání naše zdraví a přitom obchodují nemoci, drogy a smrt – politiků, zejména pobočky Phillipa Morrise – ministerstva zdravotnictví. Skutečně se probuďme, protože svět bude brzy na jeden klíč, je alespoň dobré vědět, kdo jej dnes drží v ruce Philip Morris, který vládne skutečně tvrdými zákony, které utlačují lásku, přírodu, rozumnost, protože ta písmenka mají sice nadpřirozenou inteligenci, ale nemají cit a Lásku, abychom se mohli probudit, musíme poznat, kdo nám vládne dříve, než mu bude patřit opravdu vše.

Předkládá redakce projetku

Aktualizováno:

Velmi si vážíme odpovědi na naši studii od pana Profesora, MUDr. Zdeňka Dienstbiera DrSc., předsedy Ligy proti rakovině Praha, který podpořil také základní požadavky našeho projektu, stejně jako vážená paní MUDr. Šachlová Milana, vedoucí Brněnskou Ligu proti rakovině a pomáhají nám, jako i celá Liga proti Rakovině vynikající reflexí a podklady. Přetiskujeme jeho dopis:

Sent: Thursday, January 17, 2008 9:41 AM
Subject: RE: studie - dětský tabakismus

Milý kolego Škapíku, (Škapík je koordinátorem projektu pzn. redakce)

Liga a ČLS pořádá 6. 2.  Sympozium s názvem „Tiká v každé rodině – společně proti rakovině“. Máte-li zájem, uvítám Váš 10-ti minutový referát v některé sekci. Současně prosím o stránkový souhrn, který rozmnožíme účastníkům. V příloze je předběžný program a jména přednášejících s úvodním referátem.    
S pozdravem
Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha

Studii předkládá:

Řetěz lásky k dětem Projekt Tomáše Hanáka a odborných garantů
na ochranu dětí od tabákových drog

tel: 776 676 777, 
email:
info@retezlasky.cz
autor loga: Alexandr Petre

Studie, jako i veškeré další materiály projektu, filmy, publikace, dokumenty, logo jsou zdarma uvolněny k neautorizovanému šíření ve prospěch vynucení ochrany dětí od vstupu do závislosti na tabáku


Odbornou a společenskou garanci základních požadavků projektu přijali:  

Ing. Jan Budka Ph.D.,Vysoká škola Chemicko-technologická, Praha - Tomáš Hanák, scénárista, spisovatel a herec, zakládající člen projektu nekurte.cz - MUDr. Jiří Votruba, MD, odborný vedoucí lékař, Nemocnice Na Homolce - MUDr.  Petr Kalina, odborný psychiatr, soudní znalec - Profesor PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy - Profesor PhDr. Karel Rýdl, CSc., fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice - Mgr. Ivana Sovišová, překladatelka, redaktorka vzdělávacích pořadů ČT - Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc., lékař, radiolog, čestný člen Evropské společnosti pro radiologii srdce - MUDr. Miroslav Škapík, CSc., lékař, publicista - Martin Škrobák, masér, organizátor informačních stanovišť Řetězu lásky v Praze - Mgr. Irena Vašátková, psycholožka - Akad. Arch. Ing. David Vávra, architekt, herec a spisovatel, scénárista - Ladislav Vojtíšek, systémový analytik, zakládající člen projektu

Požadavky projektu na ochranu dětí od tabákových drog podpořili doposud: tyto osobnosti a instituce.

Poslední komentáře
04.01.2017 14:12:50: www.betterware-katalog.cz Betterware
07.09.2016 11:52:17: www.dedra-katalogy.cz registrace zdarma, katalog Dedra.cz Dedra
30.08.2016 14:33:52: www.dedra-katalogy.cz Dedra aktuální katalog, slevy, registrace, Využívejte slevy ještě dnes. Dedra ...
13.08.2016 12:04:03: www.dedra-katalogy.cz Dedra
 
Motto: ...Politik je osoba, která běhá po poli se skřivánkem v kleci a křičí: "Jen se podívejte, jak si tady pěkně létá a to jen proto, že tady s ním běhám"...